Autorització drets d’imatge

AUTORITZO l’Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència (UAB idiomes Barcelona), així com a les entitats relacionades amb la Universitat Autònoma de Barcelona, a reproduir i utilitzar la meva imatge (fotografies i/o vídeos enregistrats durant les activitats realitzades a classe), de forma gratuïta, mitjançant qualsevol procediment o suport (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials…) i per un termini de temps il·limitat, amb la finalitat de promocionar els estudis que s’imparteixen a les seves escoles i difondre les seves activitats.

Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en els termes previstos en la Llei orgànica 1/1982 del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, dono el meu consentiment per al tractament de la meva imatge, que quedarà incorporada en un fitxer de dades personals del qual n’és responsable Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència (UAB idiomes Barcelona), amb la finalitat de difondre les seves activitats. Les meves dades podran ser cedides a la Universitat Autònoma de Barcelona o a altres empreses o institucions vinculades a aquesta amb la mateixa finalitat.

Mitjançant el present document se m’informa del meu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del citat tractament; drets que puc exercir davant el responsable del fitxer, domiciliat a Sant Antoni Ma Claret, 171 – 08041 Barcelona, o al correu electrònic info.idiomes@uab.cat mitjançant un escrit amb fotocòpia del document d’identitat o passaport.