Condicions de Matrícula

  • De no fer-se efectiu l’import del curs a la data de venciment que figura al full de matrícula, s’entendrà que la persona interessada renuncia a la plaça que té reservada. 
  • Si una vegada iniciat el curs no s’ha abonat l’import corresponent al segon pagament, es procedirà a l’anul·lació de la matrícula, a tots els efectes acadèmics, en un termini no superior als quinze dies a partir de la data d’inici del curs, sense que això doni dret a la devolució dels imports ja satisfets.
  • Només s’admetrà la devolució de l’import de la matrícula per anul·lació del curs o per desistiment de la persona interessada, sempre que aquesta ho comuniqui explícitament i per escrit adreçat a la secretaria de l’escola, abans de la data prevista de l’inici del curs. En aquest cas l’escola retornarà l’import satisfet, excepte la quantitat abonada per l’alumne en concepte de reserva de plaça. 
  • Una vegada iniciat el curs, no s’admetrà cap devolució total o parcial de l’import de la matrícula.
  • Qualsevol sol·licitud de canvi d’horari o de grup haurà de presentar-se a la secretaria de l’escola i no es podrà donar per concedida sense l’autorització pertinent, la qual quedarà sempre supeditada a l’existència de places vacants.
  • UAB Idiomes es reserva el dret a variar la data d’inici del curs o d’anul·lar-lo, si no s’arriba a un mínim d’inscripcions, sense cap altre compromís que la devolució íntegra de les quantitats satisfetes.