Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SLU (UAB Idiomes)

Sant Antoni M Claret, 171, Casa Convalescència – 08171 Barcelona

info.idiomes@uab.cat

Delegada de protecció de dades

Avinguda Can Domènech s/n, Edifici Blanc

Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona

08193-Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

dpd.corporacio.uab@uab.cat

Com obtenim les seves dades personals?

Les dades són obtingudes directament de l’interessat, així com de persones que hagin sol·licitat informació a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona o a entitats vinculades a aquestes.

Quines dades personals seves tractem

Les dades necessàries per al tractament s’inclouen en les categories[1] següents:

  • Dades de caràcter identificatiu.
  • Característiques personals.
  • Dades acadèmiques i professionals.

[1] Pot consultar les dades incloses en aquestes categories seguint aquest enllaç.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

UAB Idiomes tractarà les seves dades amb la finalitat de comunicar i promocionar les activitats i els estudis del propi centre.

El tractament inclou la generació de perfils o decisions automatitzades o semi-automatitzades basades en les informacions sobre preferències formatives, historial acadèmic i/o experiència professional aportades pels sol·licitants.

Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades per UAB Idiomes fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o, en el seu defecte, durant un període màxim de tres anys.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat (Article 6.1-A del RGPD).

L’interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, adreçant-se a UAB Idiomes mitjançant l’adreça electrònica info.idiomes@uab.cat.

A quins destinataris podran ser comunicades les seves dades personals?

Les dades podran ser comunicades, per a la mateixa finalitat que van ser obtingudes, a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona o a entitats vinculades a aquestes, així com a organismes públics competents en compliment de la legislació vigent.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a UAB Idiomes s’estan tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació d’aquestes quan son inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.

En les circumstàncies previstes a l’Article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament els conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. UAB Idiomes deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com pot exercir els seus drets

Mitjançant un escrit adreçat a Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SLU, Sant Antoni M Claret, 171, Casa Convalescència – 08171 Barcelona, o mitjançant un correu electrònic a info.idiomes@uab.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), presencialment al carrer Rosselló 214 – Esc. A, 08008 Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica https://seu.apd.cat.